Fryske Berneboeketiid 2015

Op 11 septimber o.s. begjint, tagelyk mei it literêr festival Swalk, de Fryske Berneboeketiid.
Oan 30 septimber ta is it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto,  te keap yn de boekhannel foar mar € 4,95 by oankeap fan in Frysk boek.

As Swalk op 'e swalk giet wurdt op 15 septimber oanstutsen yn kafee Max te Starum. Om 20.00 oere begjint dêr it program fan Dette Glashouwer en Wiebe Kaspers. Gast op dy jûn is de ferneamde berneboekeskriuwer Thys Wadman.
Syn nijste boek: In nije heit, stiet yn 2016 op de IBBY-honourlist.
Op 18 septimber wurdt it Swalk-program presintearre yn Teater 'De vier Pelikanen' te Ljouwert (start 20.00 oere). Gasten op dy jûn binne twa
skriuwers dy't in ferhaal levere ha foar it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto, Caja Cazemier en Rixt Weiland.

Lees meer: Fryske Berneboeketiid 2015

Utslach Junior Rely-priisfraach 2015

Neffens de sjuery fan de Junior Rely 2015 komme der dit jier fjouwer fersen en fjouwer ferhalen yn oanmerking foar in Junior Rely-priis. De sjuery moast sawat 75 ynstjoeringen beoardielje.

Priiswinners
De Junior Rely-priiswinners binne dit jier yn de kategory poëzij:

  • Tjerk Jan Atsma út Eastermar: in 1e priis foar it fers: ‘Gatsjepanne'
  • Corrien Tolsma út Eksmoarre: in 2e priis foar it fers: ‘Sinne, see en sân’
  • Froukje Mensonides út Skettens: in 3e priis foar it fers: 'Tûzen gljinsterende triennen'
  • Jasper Avontuur út Winsum: in oanfiterpriis foar it fers: ‘Bikkel'

en yn de kategory proaza:

  • Doenja Payer út Drachten: in 1e priis foar it ferhaal: 'Ôfskied'
  • Grady Slagman út Skettens: in 2e priis foar it ferhaal: 'Stedsjes op besite'
  • Jeljer Westra út Lollum: in oanfiterpriis foar it ferhaal: ‘Kontakt’
  • Abe Sligting út Makkum: in oanfiterpriis foar it ferhaal: ‘Gedochjes fan de mier en de oplossing fan de mol'.

    Lees meer: Utslach Junior Rely-priisfraach 2015

Aksjeboek yn 2015 foar de jeugd

Dy iene foto

It Aksjeboek 2015 is in ûnderdiel fan SWALK op toernee (Frysk literêr en kultureel festival tusken 11 en 20 septimber).
Dit jier is keazen foar nije ferhalen foar de jeugd fan 12-16 jier.
Der is in ferhaal fan Auck Peanstra oer in muzykfestival, mar ek ien fan Rixt Weiland oer in spesjale ynwijing yn de leafde. De freondinne fan Jesse yn it ferhaal mei deselde namme fan Ate Grypstra sjocht werom op it ferskriklike rotjier, neidat hy foar de safolste kear oerboard sprong. It titelferhaal fan Jelle Bangma giet oer Gert, dy’t fan syn pake it fotografearjen leart en mear fêstleit as wat de bedoeling is. Fierder binne der in pear werkenbere ferhalen oer de wrâld fan hjoeddeiske jongeren, fan Caja Cazemier, Freddie Scheltema, Hilda Talsma en Ans Wallinga. Yn De Bildtske Robinson Crusoë krûpt Hein Jaap Hilarides yn de hûd fan Jan Cornelisz Femmes, dy’t yn 1610 foar in weddenskip in jier op it Waad sit. Rjochtdei fan Gerrit Hoekstra giet oer bisten dy’t de minsken foar it gerjocht bringe.

It Aksjeboek is fan 11 oant en mei 30 septimber foar € 4,95 te keap yn de boekhannel. Dêrnei kostet it € 12,50.
Op fertoan fan Dy iene foto, kin op snein 20 septimber fergees reizge wurde mei de bussen en treinen fan Arriva en Qbuzz yn Fryslân en mei de treinen ek yn Grinslân. Sjoch foar mear ynformaasje op www.swalk.nl.

Boeken foar yn de fakânsjekoffer

Miskien binne jim in skoft ûnderweis nei it fakânsje-adres. Dan is it hearlik om yn de auto nei in ferhaal te harkjen of sels in boek te lêzen.
Mar net allinne ûnderweis. Ek yn it húske, de caravan of de tinte hast tiid om in boek te pakken. Of gewoan thús, yn 'e hûs of yn it tún. Lekker lêze.
Witst al watst meinimst yn de fakânsjekoffer? Sjoch oars hjirûnder (by: Lees meer) foar boeketips foar lyts en grut . Der sitte ek in pear prachtige oanbiedings by.

Wolst noch mear tips? Sjoch dan by it menu Fryske berneboeken.

Lees meer: Boeken foar yn de fakânsjekoffer

Utstalling Diet Huber yn Tresoar

Yn Tresoar te Ljouwert, yn de trijehoek', is de lytse útstalling oer Berendina Huber, better bekend as Diet Huber, noch oan 28 augustus ta te besjen.

De útstalling is ynrjochte nei oanlieding fan de literêre neilittenskip fan de skriuwster en yllustratrise. Dy is oardene, beskreaun en publisearre yn it boek dat op 30 april 2015 presintearre is: Diet Huber auteur en illustrator troch Jant van der Weg en Barteld de Vries. 
Diet Huber komt ek foar yn de útstalling omtrint it gastekleed fan Wil en Fedde Schurer-de Vries op it plein fan de stúdzjeseal yn Tresoar.

Iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank

It is fan 't jier 70 jier lyn dat Nederlân, nei 5 drege oarlochsjierren, befrijd waard.
Dêrom wurdt yn Deinum, op It Holt, in iepenloftspul opfierd nei It Achterhûs fan Anne Frank (koartlyn opnij útjûn by de Afûk, Ljouwert).
Adres: It Holt 6
9033 WH yn Deinum
Der is foldwaande parkeargelegenheid

Dit bysûndere lokaasjeteater nimt it publyk tsjin in unyk dekôr mei nei it libben yn it Achterhûs. It ferhaal wurdt ferteld sa as it wie yn ‘e tiid dêr’t it yn spile. Jo sjogge alle ûnderdûkers yn it deistich libben yn it Achterhûs en fiele harren emoasjes en tinzen. Fan Anne fernimme jo ek har puberale wrakselingen fan it momint ôf dat sy twongen wurdt ûnder te dûken.

Lees meer: Iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank

'In nije heit' op IBBY Honourlist 2016

Op advys yan de wurkgroep It Fryske Berneboek wurdt
‘In nije heit’
fan Thys Wadman, mei yllustraasjes fan Gerrit de Jong en útjûn troch Afûk, foardroegen foar de
IBBY Honour List 2016 (yn de kategory Frysktalige auteurs).

Wat dogge je as je heit in hiel oare belangstelling hat en him ek net ynteressearret foar dyn hobby’s? Gerke lost it op troch foar syn jierdei in nije heit te freegjen. Mar as dy winsk útkomt, docht bliken dat dy dochs minder goed útpakt as er tocht hie. Oan ’e ein stiet er dan ek mei lege hannen: de ferfangende heit is fuort en ek syn eigen heit is ek ferdwûn.

In yntrigearjend boek.

Lees meer: 'In nije heit' op IBBY Honourlist 2016