Skriuwster Auck Peanstra lêst foar út Frysk Printeboek fan it Jier 2015

Der leit in krokodil ûnder myn bêd
(Ingrid en Dieter Schubert)

Yn it nije Boartersteater Heksie Peksie te Blije ha mear as 60 beukers fan de skoallen út Holwert, Ferwert en Blije harke nei it ferhaal oer krokodil Karel út it hielendal oanpaste en opnij útbrochte printeboek Der leit in krokodil ûnder myn bêd.
Dat barde yn it ramt fan de Nasjonale Foarlêsdagen.
Skriuwster Auck Peanstra lies op woansdeitemoarn 28 jannewaris foar út it boek wylst de bern de printen besjen koene op it grutte skerm op de eftergrûn.

Lees meer: Skriuwster Auck Peanstra lêst foar út Frysk Printeboek fan it Jier 2015

29 jannewaris – Nasjonale Gedichtedei

Foar lyts en grut

De Nasjonale Gedichtedei is de start fan de Poëzijwike (29 jan. oant en mei 4 feb.).
Poëzij begjint al by de widze. Alders sjonge foar harren bern en meitsje by it kontakt mei harren lytse pop gauris gebrûk fan koarte (baker)rymkes en opsisferskes. Yn de berne-opfang wurdt faak mei help fan in ferske of rymke in folgjende aktiviteit oanjûn en de bern leare ferskes en opsisferskes. Dat giet troch op de basisskoalle. Bern leare dêr ek om sels gedichten te skriuwen, in elfke bygelyks of in nammegedicht. Yn it fuortset ûnderwiis is poëzij in ûnderdiel fan de taalfakken.

Der is in soad skreaun foar de jeugd. Dêrom foar dizze Nasjonale Gedichtedei en de Poëzijwike omtinken foar poëzij foar dy leeftydskategoryen.
Tink bygelyks oan de bondel fan Elske KampenDit is it gedicht/Dit is het gedicht
In prachtige twatalige bondel foar de jeugd.
En mei gedichten dy’t oanslute by it tema fan 2015: Mei sjongen is de leafde begûn.
Sjoch it gedicht hjirûnder! (en foar mear ynformaasje by Nasjonale Foarlêsdagen/Nasjonale Gedichtedei)

Lees meer: 29 jannewaris – Nasjonale Gedichtedei

Boeken yn 'e bus

Op de Nasjonale Gedichtedei 2015 (29 jannewaris) sette Arriva en Q-buzz útein mei de pilot Boeken yn ‘e bus. Yn 15 bussen fan Arriva en Qbuzz wurde boekekastkes monteard mei Fryske boeken foar de reizgers, lyts en grut. Dy boeken wurde troch de útjouwers fergees beskikber steld oan de reizgers.
De doelstellingen fan it projekt binne:

  • It útwreidzjen fan de tefredenheid ûnder de hjoeddeistige OV-reizgers;
  • Promoasje fan it Fryske boek ûnder de OV-reizgers;
  • It stimulearjen fan it gebrûk fan de Fryske taal ûnder de OV-reizgers.

De spesjale boekebussen bliuwe oant 1 july 2015 riden. Reizgers kinne yn dy bussen de boeken lêze, mar se meie de boeken ek tydlik mei nei hûs ta  nimme en letter wer weromlizze. Hjirûnder de list fan berne- en jeugdboeken dy’t beskikber steld binne.

Lees meer: Boeken yn 'e bus

Skoalskriuwers

Op fiif skoallen yn Fryslân sille berneboekeskriuwers as Skoalskriuwer oan ’e slach.
Sy binne in heal skoaljier oan de skoallen ferbûn.


Yn Fryslân is Bibliotheekservice Fryslân de gearwurkingspartner fan De Skoalskriuwer.
De start wie op moandei 26 jannewaris op De Feart yn Jobbegea. Skoalskriuwer Janny van der Molen waard dêr, yn oanwêzigens fan deputearre Jannewietske de Vries, troch de skoalle ûntfongen.

Lees meer: Skoalskriuwers

De Nasjonale Foarlêsdagen binne begûn

Tusken 21 en 31 jannewaris wurdt yn in soad skoallen, bibleteken en pjutteboartersplakken foarlêzen foar jonge bern. Njonken it Nederlânske is der yn dizze perioade ek in Frysk Printeboek fan it Jier.
Dat is yn 2015: Der leit in krokodil ûnder myn bêd fan Ingrid en Dieter Schubert.

It printeboek wurdt op 28 jannewaris foarlêzen troch skriuwster Auck Peanstra yn it nije Boartersteater Heksie Peksie yn Blije. Dêr wurdt in echt feestje fan makke, want de beukers fan de skoallen út Blije, Ferwert en Holwert komme om nei har te harkjen.

De bern sille sels ek oan it wurk. Se meitsje in moaie krokodil. En fansels is der dan ek noch tiid om te boartsjen yn de ferskillende romten fan it teater. (Foar mear ynformaasje: sjoch by it menu Nasjonale Foarlêsdagen).

Iepening Boartersteater Heksie Peksie

Yn it eardere skoallegebou oan de Farrewei  yn Blije is in gesellich ynrjochte boartersteater iepene. De inisjatyfnimmers Haakje en Wilma Drost biede de bern de mooglikheid om dêr te boartsjen en te nifeljen, mar der kinne ek bernefeestjes organisearre wurde. Yn Heksie Peksie binne ferskate tema-romten dêr’t nifele, ferklaaid en boarte wurde kin. De belangstelling by de iepening wie grut. In soad bern mar ek âlderen kamen om de moai oanklaaide romten te besjen.

Nasjonale Foarlêsdagen 2015

Mei it Frysk Printeboek fan it jier

Der leit in krokodil ûnder myn bêd fan Ingrid & Dieter Schubert is yn 2015 it
Frysk Printeboek fan it Jier.
Yn de Nasjonale Foarlêsdagen dy’t fan 21 oant 31 jannewaris holden wurde stiet dat printeboek sintraal by alle aktiviteiten.

De Foarlêsdagen binne benammen bedoeld om it foarlêzen oan bern dy’t sels noch net lêze kinne te stypjen.
Foarlêze is goed foar de taalûntwikkeling fan jonge bern en dêrom wurde der yn de Nasjonale Foarlêsdagen yn it hiele lân aktiviteiten organisearre. (Sjoch ek by it menu Nasjonale Foarlêsdagen).

Mar âldere bern wolle likegoed graach foarlêzen wurde. Dêrom binne der ek ferhalen opnaam fan Thys Wadman en kinne der fergees harkboeken downloaden wurde fan Jan Schotanus op www.audiofrysk.nl.
En op 29 jannewaris is de Nasjonale Gedichtedei. Dêr wurdt ek omtinken oan jûn en benammen oan de bondel Dit is it gedicht/Dit is het gedicht fan Elske Kampen. Sjoch mar by Nasjonale Foarlêsdagen/Nasjonale Gedichtedei.

Lees meer: Nasjonale Foarlêsdagen 2015