Foar yn de fakânsjekoffer

Fakânsje! Hearlik om der mei de hiele húshâlding op út te gean. Mar de reis nei kemping, húske ensfh. duorret meast te lang as de bern ûnderweis neat om hannen ha. Ferjit dêrom net om berneboeken yn de fakânsjekoffer te stopjen.
Hjirûnder in tal berneboeketips foar bern fan 2 – 15 jier.

Lees meer: Foar yn de fakânsjekoffer

Aksjeboek foar bern 2014

Muzikant en berneboekeskriuwer Paul van Dijk hat it Aksjeboek foar bern skreaun, De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter. It Aksjeboek is yn de Berneboeketiid fan 12 oant en mei 30 septimber by oankeap fan in boek foar € 4,95 te krijen yn de Fryske boekhannels. Dêrnei is it te keap foar € 12,50. It boek is geskikt foar bern út groep 5 en 6 fan it basisûnderwiis. Fansels kin it ek foarlêzen wurde.
De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter wurdt op 12 septimber presintearre yn de Blokhûspoarte te Ljouwert. Dat is ek de start fan Swalk, de nije opset fan de Moanne fan it Fryske Boek. (Sjoch ek op www.swalk.nl.)

Lees meer: Aksjeboek foar bern 2014

Kursus berneferhalen skriuwe foar begjinners by Tresoar

Kursusliedster: Lida Dykstra
Op de Skriuwdei fan 31 maaie wie in soad animo foar de kursus Ferhalen skriuwe foar bern’  fan Lida Dykstra.
Liket it jo ek moai ta om foar bern te skriuwen, of sette jo faaks alris wat op papier?
Jou jo dan op foar in kursus fan seis jûnen by Tresoar.
Yn dizze kursus leare jo fan berneboekeskriuwster Lida Dykstra hokker eleminten belangryk binne om jo eigen koart ferhaal foar bern te skriuwen.

Lees meer: Kursus berneferhalen skriuwe foar begjinners by Tresoar

Prizen Junior Rely 2014

Fjouwer fersen en trije ferhalen binne dit jier bekroand yn de Junior Rely 2014

Fersen

Roelof Kooistra út Kûbaard wûn de earste priis mei syn fers Jo.
Op it dield twadde plak einigen Ilse Duisterhout út Warkum mei Myn earste tút en Yvanka Visser út Boalsert mei Dreamen.
In oanmoedigingspriis wie der foar Hester de Haan út Winsum mei De maitiid.
Proaza
Yn de kategory proaza hat Berber Tiemersma út Frjentsjer de earste priis wûn foar har ferhaal Sinne.
Twad is Anneke van der Werf út Kûbaard wurden mei Wyld en de oanmoedingspriis wie foar Jannita van der Veer út Winsum mei Seesiik.
Op sneon 20 septimber wurde de prizen fan de Junior Rely útrikt yn de tsjerke fan Bears.

Lees meer: Prizen Junior Rely 2014

Game Frysk mei taalspultsjes

Hoe skriuwst ‘overleven’ yn it Frysk en hoe sit it krekt mei de stavering fan ‘presintaasje’?
Mei de app ‘GameFrysk’ learst fan alles oer it skriuwen fan de Fryske taal. De seis nije spultsjes mei nammen as ‘letterbrij’, ‘austronautegalchje’ en ‘wurdkrûper’ binne makke foar bern fan groep 7 en âlder en ek hiel geskikt foar folwoeksenen. De ûntwikkeling fan de app is in gearwurking tusken Grendel Games en de Afûk yn opdracht fan de provinsje Fryslân. GameFrysk fergruttet it wurdbyld, de taalskat en de stavering fan de Fryske taal, mar is fansels foaral hiel leuk om te dwaan!

GameFrysk kin fergees delladen wurde út de App Store & Play Store en is sawol geskikt foar Android en iPhones as foar iPads en tablets. Sjoch ek op www.gamefrysk.nl.

Berneboekeskriuwer Eric Hill stoarn

Fan de Stip-boeken

De Britse yllustrator en skriuwer fan berneboeken, Eric Hill, is stoarn. Hy is 86 jier wurden. De bekendste kreaasje fan Hill is it hûntsje Stip. Fan de avontoeren oer it jonge hûntsje waarden oer de hiele wrâld mear as 60 miljoen eksimplaren ferkocht.

De útjouwer fan Hill beskriuwt him as in ‘master op it mêd fan ienfâldige ûntwerpen’. Hy tekene ien fan de alderleafste personaazjes foar berneboeken: Spot (Stip yn it Frysk), de sjarmante, boartlike, ûndogenske pup dêr’t bern oer de hiele wrâld wiis mei binne.

“It ferlies komt hurd oan mar dochs is it in grutte treast om te witten dat sa’n soad bern en harren âlders niget  hiene oan syn wurk. We witte dat Stip, en dus Eric, yn in hiele soad húshâldings in rol spile en dat de ferhaaltsjes faak foarlêzen waarden foar it sliepen gean”, lit syn famylje witte.

Lees meer: Berneboekeskriuwer Eric Hill stoarn

Dach leave Pake Durk

De Stifting Humanistyske Utfeartbegelieding (HUB) hat yn gearwurking  mei de Afûk in Tomke-boekje makke mei as tema rouferwurking. It boekje sil op 12 maaie presintearre wurde.
Yn it ferhaal Dach leave pake Durk wurdt de pake fan Tomke siik. Uteinlik stjert er.
Tomke makket mei hoe't in útfeart wurket. Yn it boekje wurdt ferteld oer de lêste reis fan pake nei it krematoarium, hoe’t dat giet oant en mei it kofjedrinken.

Ut it boekje:

Daliks geane se derhinne.
Pake leit op bêd, hiel stil.
Dokter skoddet mei de holle,
wit net hoe ’t dit komme sil.

Lees meer: Dach leave Pake Durk