Boeken en bern

Op it Lyts Sympoasium op 31 oktober yn Tresoar te Ljouwert, dat organisearre wurdt ta eare fan de 75ste jierdei fan
Jant van der Weg-Laverman
(skriuwster fan resinsjes, earelid fan IBBY, earelid fan It Fryske Berneboek en oersetster/skriuwster) wurdt ûnder oaren it nijste boek fan de skriuwster
Boeken en bern: Ferskaat yn berneliteratuer
presintearre.
(It sympoasium is allinne tagonkllik foar minsken dy't noege binne.)

It boek jout in byld fan wat de beide begripen Boeken en bern mei elkoar te krijen hawwe. It begûn mei foarlêzen en it rûn út op stúdzje, skriuwen en oersetten. Stúdzje en ûndersyk leveren sadwaande artikels en boeken op. In tal fan de artikels dy’t de ôfrûne tritich jier yn tydskriften ferskynden, hawwe yn dit boek in plak fûn. Sa jout dit gehiel in byld fan wat der yn dat tiidrek allegear te rêden wie yn berneboekelân, it Fryske sawol as it Nederlânske. Dêrby waard ek oer de grinzen sjoen. Boeken en bern is in útjefte fan Wijdemeer, Ljouwert.

De tsien fan Martens Afke

Op 17 oktober is De tsien fan Martens Afke as strip presintearre. Dick Matena hat de klassiker fan Nienke van Hichtum werskreaun en der in strip fan makke. Der is in Nederlânske en in Frysktalige útjefte. De Fryske oersetting is fan Jant van der Weg, de oersetster fan it oarspronklike ferhaal.

Striptekener Dick Matena is dit jier bekroand ta Levend Erfgoeddrager fan 2014. Hy is ek de tekener fan de Kameleon as strip. De presintaasje fan De tsien fan Martens Afkes wie by Tresoar yn Ljouwert. Yn Tresoar is ek in eksposysje fan guon orizjinele tekenings te besjen.

Hoe 't it libben der mear as hûndert jier lyn yn Fryslân útseach, kinne wy ús mei tank oan Nienke van Hichtum goed foarstelle. Sy skreau mei De tsien fan Martens Afke in prachtich boek oer it swiere bestean fan in earme arbeidershúshâlding út Wergea. Dat boek is in reallife soap, want dy famylje mei tsien bern bestie echt, ek al krigen se yn it boek oare nammen. (Sjoch ek by Fryske berneboeken)

Berneboekedei Terherne 2014

Fier it mei!

Terherne
Op snein 12 oktober wurdt yn Terherne de 14e Berneboekedei organisearre.  Troch it hiele doarp binne gratis aktiviteiten dy’t oanslute by it tema fan de 60ste Kinderboekenweek: FEEST!
Bern stappe, troch de workshops en aktiviteiten sels yn it tema.

Wat is der te dwaan:
By Paal43 binne sirkusfoarstellings fan jeugdsirkus Saranti, der is muzyk fan it jeugdmuzykkorps út Aldeboarn en der binne optredens fan sjonger/muzikant Sander Metz. Yn doarpshûs “De Buorkerij” is in teaterfoarstelling fan de bekende berneboekeskriuwer Arend van Dam en yllustrator Alex de Wolf en der wurdt foarlêzen troch foarlêskampioenen út de regio. Paul van Dijk fertelt en sjongt oer keunstgebitten en wûndertoeters mei muzikale begelieding fan Jan Hoekstra en Binne en Baukje komme mei de poppekast.

Lees meer: Berneboekedei Terherne 2014

De earste Fryske ferkearstegel

leit yn Hurdegaryp
Ek wat foar jim skoalle?

Op moandei 15 septimber 2014 binne yn Hurdegaryp de earste Fryske ferkearstegels presintearre troch wethâlder Houkje Rijpstra fan Tytsjerksteradiel. De ferkearstegels drage by oan in feilige omjouwing by de skoalle en binne ûnderdiel fan in ferkearsedukatyf programma ‘Leer in het Verkeer’ basearre op Dick Bruna-yllustraasjes. De tegels binne pleatst yn de omjouwing fan basisskoallen KBS de Winde en IBS Hurdegaryp yn Hurdegaryp.

Lees meer: De earste Fryske ferkearstegel

De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

It tema fan de Berneboeketiid 2014 is Feest!

It Aksjeboek foar bern yn de Berneboeketiid is:
De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter, skreaun en yllustrearre troch Paul van Dijk.
Klik hjir om te hearren wat Paul sels oer it boek seit.

Der wurdt net allinne in feestje fierd yn dit boek, it is ek in feest om it te lêzen!
It ferhaal oer Hindrik Bûter is yn de Berneboeketiid fan 12 oant 30 septimber te krijen foar mar € 4,95 yn de Fryske boekhannels. Boppedat is it boek, mei lesbrief, in presintsje foar de trijetalige skoallen. Dy skoallen kinne ek nei de foarstelling oer Hindrik Bûter dy't op trije plakken yn de provinsje spile wurdt (sjoch foar mear ynformaasje by: Berneboeketiid, Aksjeboek foar bern 2014.

Lees meer: De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

Feestlike oanbieding Aksjeboek foar bern

It wie feest yn de Blokhûspoarte te Ljouwert. Boekefeest. En dat feest op freed 12 septimber wie tagelyk de start fan de Fryske Berneboeketiid en Swalk, de promoasjetoer foar de Fryske (berne)literatuer troch de provinsje. It skip Bald'r fart tusken 12 en 21 septimber mei skriuwers, ferhalefertellers en de band Heksenhamer nei ferskate plakken yn Fryslân.
Op it Boekefeest krige Deputearre Jannewietske de Vries it earste eksimplaar fan it Aksjeboek foar bern, De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter, oanbean troch de skriuwer sels, Paul van Dijk (foto 's Ruben van Vliet).

Lees meer: Feestlike oanbieding Aksjeboek foar bern

Jant van der Weg nei Riga

Sûnt it IBBY-kongres fan Grins (1996) is der in freonskipsbân fan IBBY-Nederlân mei it Berneboeksintrum yn Riga ûntstien. It earste kontakt wie oer in subsydzje fan it Prins-Bernardfonds foar it sintrum en sûnt dy tiid binne der hiel wat projekten opset mei printeboeken en ferhalebondels. Lêsbefoardering, ek yn lytse bibleteken op it plattelân fan Letlân, wie dêrby de liedende gedachte. It sintrum krige yn de lette njoggentiger jierren in nij ûnderkommen yn in âlde fiskfabryk. Mar der wiene ek al nijbouplannen foar de Nasjonale Bibleteek fan Letlân, dêr’t it sintrum ûnder falt. De lêste jierren krige dat nije gebou stal oan de rivier dy’t troch Riga streamt. Freed 29 augustus is it sa fier dat it nije prachtgebou iepene wurde sil troch de presidint fan Letlân. Offurdigen fan IBBY-Nederlân, Toin Duijx en Jant van der Weg, binne útnoege om dêrby te wêzen.

Lees meer: Jant van der Weg nei Riga