'In nije heit' op IBBY Honourlist 2016

Op advys yan de wurkgroep It Fryske Berneboek wurdt
‘In nije heit’
fan Thys Wadman, mei yllustraasjes fan Gerrit de Jong en útjûn troch Afûk, foardroegen foar de
IBBY Honour List 2016 (yn de kategory Frysktalige auteurs).

Wat dogge je as je heit in hiel oare belangstelling hat en him ek net ynteressearret foar dyn hobby’s? Gerke lost it op troch foar syn jierdei in nije heit te freegjen. Mar as dy winsk útkomt, docht bliken dat dy dochs minder goed útpakt as er tocht hie. Oan ’e ein stiet er dan ek mei lege hannen: de ferfangende heit is fuort en ek syn eigen heit is ek ferdwûn.

In yntrigearjend boek.

Lees meer: 'In nije heit' op IBBY Honourlist 2016

Friezz! yn Easterwierrum

Bern út de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel spylje fan 't jier foar de 25ste kear!
yn Easterwierrum

Oer Friezz!
Foar wa't it noch net wit: Yn 'e pastorijtún neist de tsjerke yn Easterwierrum wenje trollen! Gjin noed, se kinne gjin kwea. Nachts komme se ta libben en fertelle inoar ferhaaltsjes. Diskear oer de prinsesse mei it beferzen hert.

Elza en Anna binne twa Prinseskes yn it keninkryk fan Arendelle. De ien (Elza) hat toverkrêft, mar woe der it leafst fan ôf en de oar (Anna) fynt harsels mar 'hiel gewoan' en soe graach bysûnder wêze wolle lykas har suske. Op de dei dat Elza keninginne wurde sil, giet it mis. Elza feroaret it simmerske Arendelle yn in wrâld fan snie en iis. Ûngelokje, kin gebeure... Elza flechtet de bergen yn en Anna sil achter har oan om Arendelle te rêden fan de kjeld. Holpen troch in iisferkeaper, in eland en in sniepop set Anna alles op alles om de simmer én har suske wer werom te krijen. FRIEZZ! is in waarme foarstelling oer 'sisterlove', 'dysels wêze' en hoe ast in beferzen hert foarkomme kinst (altyd handich om te witten).

Lees meer: Friezz! yn Easterwierrum

Fryske Foarlêswedstriid 2015

Wa wurdt dit jier de winner?

Learlingen út de groepen 6, 7 en 8 fan de basisskoallen yn Fryslân kinne wer meidwaan oan de Fryske Foarlêswedstriid. Organisearje in foarlêswedstriid op skoalle en jou jim eigen foarlêskampioen foar 16 maaie op by Tresoar (ien learling per skoalle). De bern binne frij yn it kiezen fan in Frysk ferhaal mar as it sykjen nei in moai ferhaal dreech is, stiet op www.fryskefoarleskampioen.nl in tal boeken mei geskikte ferhalen of fragminten. Ek tips om sa goed mooglik foar te lêzen steane op dy site.

Lees meer: Fryske Foarlêswedstriid 2015

Iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank

It is fan 't jier 70 jier lyn dat Nederlân, nei 5 drege oarlochsjierren, befrijd waard.
Dêrom wurdt yn Deinum, op It Holt, in iepenloftspul opfierd nei It Achterhûs fan Anne Frank (koartlyn opnij útjûn by de Afûk, Ljouwert).
Adres: It Holt 6
9033 WH yn Deinum
Der is foldwaande parkeargelegenheid

Dit bysûndere lokaasjeteater nimt it publyk tsjin in unyk dekôr mei nei it libben yn it Achterhûs. It ferhaal wurdt ferteld sa as it wie yn ‘e tiid dêr’t it yn spile. Jo sjogge alle ûnderdûkers yn it deistich libben yn it Achterhûs en fiele harren emoasjes en tinzen. Fan Anne fernimme jo ek har puberale wrakselingen fan it momint ôf dat sy twongen wurdt ûnder te dûken.

Lees meer: Iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank

Sympoasium Diet Huber

De literêre neilittenskip fan auteur en yllustratrise Berendina Huber, better bekend as Diet Huber, is no safier oardere en beskreaun dat dy yn in boek foarm krigen hat. Dat sil presintearre wurde op in sympoasium op tongersdei 30 april o.s. yn Tresoar te Ljouwert.
De tagong is fergees, wol graach tefoaren oanmelde by Tresoar. Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op www.tresoar.nl.

Lees meer: Sympoasium Diet Huber

De Wûndertoeter

Muzykteaterstik foar basisskoallen: De Wûndertoeter
Teatergroep Knûkel hat yn maart en april 10x de muzykteaterfoarstelling De Wûndertoeter spile. It hilaryske mar sa no en dan ek gefoelige ferhaal oer Hindrik Bûter. It stik is basearre op it boek De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter fan skriuwer Paul van Dijk. De foarstelling is ornearre foar de groepen 5 en 6 fan de trijetalige skoallen. De skoallen koene harren yn de Fryske Berneboeketiid opjaan foar de foarstelling. En se ha genoaten.
Miskien binne der noch mear bern dy't de aventoeren fan Hindrik Bûter sjen wolle? Mear ynformaasje is te finen op knukel.blogspot.nl en in fraachpetear mei de skriuwer op www.skanomodu.nl. Klik op dizze link foar de lesbrief by it boek.
                                              Foto: Tresoar, Ljouwert/Haye Bijlstra

Oer de foarstelling
Hindrik Bûter is in hiel gewoan mantsje út in hiel gewoane húshâlding. De simmerfakânsjes duorje him faak fiersten te lang. It leafst wol er wat aventoer. Dy komt as er op in dei in toeter kriget fan syn freondintsje Femke. Hy komt der al gau achter dat it in toeter is dy't toverje kin. Dat komt net raar út. Hindrik hat it mier oan twa jonges út syn klasse dy't him faak pleagje. Mei dizze toeter kin er harren te fiter nimme. Mei ien ding hat er lykwols gjin rekken hâlden. As er de twa jonges in pots bakt, kriget er syn freondintsje tsjin him. Hoe rint dat ôf?

Lees meer: De Wûndertoeter

Elektroanysk boek foar de jeugd

De AFUK hat op tiisdeitemiddei 14 desimber 2014 har âlderearste elektroanyske boek presintearre. It giet om it jongereinboek Femke Faalt fan skriuwer Ate Grypstra. It boek is yn de websjop fan de AFUK te keap. Femke Faalt giet oer freonskip, leafde en flink wêze as it libben wat tsjinsit.

Lees meer: Elektroanysk boek foar de jeugd