De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

It tema fan de Berneboeketiid 2014 is Feest!

It Aksjeboek foar bern yn de Berneboeketiid is:
De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter, skreaun en yllustrearre troch Paul van Dijk.

Der wurdt net allinne in feestje fierd yn dit boek, it is ek in feest om it te lêzen!
It ferhaal oer Hindrik Bûter is yn de Berneboeketiid fan 12 oant 30 septimber te krijen foar mar € 4,95 yn de Fryske boekhannels. Boppedat is it boek, mei lesbrief, in presintsje foar de trijetalige skoallen. Dy skoallen kinne ek nei de foarstelling oer Hindrik Bûter dy't op trije plakken yn de provinsje spile wurdt (sjoch foar mear ynformaasje by: Berneboeketiid, Aksjeboek foar bern 2014.

Ek oare berneboekeskriuwers ha in spesjaal program foar skoallen, bibleteken ensfh. yn de Berneboeketiid gearstald. It moaie is dat se net allinne foar dy perioade besteld hoege te wurden. De skriuwers binne it hiele jier troch beskikber! Sjoch foar programs en mear ynformaasje by it menu Berneboeketiid.

Lees meer: De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

Jant van der Weg nei Riga

Sûnt it IBBY-kongres fan Grins (1996) is der in freonskipsbân fan IBBY-Nederlân mei it Berneboeksintrum yn Riga ûntstien. It earste kontakt wie oer in subsydzje fan it Prins-Bernardfonds foar it sintrum en sûnt dy tiid binne der hiel wat projekten opset mei printeboeken en ferhalebondels. Lêsbefoardering, ek yn lytse bibleteken op it plattelân fan Letlân, wie dêrby de liedende gedachte. It sintrum krige yn de lette njoggentiger jierren in nij ûnderkommen yn in âlde fiskfabryk. Mar der wiene ek al nijbouplannen foar de Nasjonale Bibleteek fan Letlân, dêr’t it sintrum ûnder falt. De lêste jierren krige dat nije gebou stal oan de rivier dy’t troch Riga streamt. Freed 29 augustus is it sa fier dat it nije prachtgebou iepene wurde sil troch de presidint fan Letlân. Offurdigen fan IBBY-Nederlân, Toin Duijx en Jant van der Weg, binne útnoege om dêrby te wêzen.

Lees meer: Jant van der Weg nei Riga

Kursus berneferhalen skriuwe foar begjinners by Tresoar

Kursusliedster: Lida Dykstra
Op de Skriuwdei fan 31 maaie wie in soad animo foar de kursus Ferhalen skriuwe foar bern’  fan Lida Dykstra.
Liket it jo ek moai ta om foar bern te skriuwen, of sette jo faaks alris wat op papier?
Jou jo dan op foar in kursus fan seis jûnen by Tresoar.
Yn dizze kursus leare jo fan berneboekeskriuwster Lida Dykstra hokker eleminten belangryk binne om jo eigen koart ferhaal foar bern te skriuwen.

Oan bod komme: ûnderwerpkar en ynspiraasje, personaazjes, perspektyf, plot/opbou, tiid en romte, dialooch en styl. Mei foarbylden út eigen wurk en dat fan kollega-skriuwers makket Lida de teory dúdlik.
Nei oanlieding fan de ynstruksje yn de earste les skriuwe jo thús in Frysktalich koart ferhaal. Datselde ferhaal wurdt yn ’e rin fan de kursus – sa nedich – ferbettere, mei help fan nij opdiene kennis en in soad persoanlike begelieding.

Lees meer: Kursus berneferhalen skriuwe foar begjinners by Tresoar

Game Frysk mei taalspultsjes

Hoe skriuwst ‘overleven’ yn it Frysk en hoe sit it krekt mei de stavering fan ‘presintaasje’?
Mei de app ‘GameFrysk’ learst fan alles oer it skriuwen fan de Fryske taal. De seis nije spultsjes mei nammen as ‘letterbrij’, ‘austronautegalchje’ en ‘wurdkrûper’ binne makke foar bern fan groep 7 en âlder en ek hiel geskikt foar folwoeksenen. De ûntwikkeling fan de app is in gearwurking tusken Grendel Games en de Afûk yn opdracht fan de provinsje Fryslân. GameFrysk fergruttet it wurdbyld, de taalskat en de stavering fan de Fryske taal, mar is fansels foaral hiel leuk om te dwaan!

GameFrysk kin fergees delladen wurde út de App Store & Play Store en is sawol geskikt foar Android en iPhones as foar iPads en tablets. Sjoch ek op www.gamefrysk.nl.

Yn 't Sintsje

Sjoch ek ris by it menu: Yn 't Sintsje.
Alle moannen wurdt dêr ekstra omtinken jûn oan in berneboek. It kin in boek wêze dat oanslút by de tiid fan it jier, by feestdagen, in spesjaal barren ensfh. of it wurdt keazen om't it in bysûnder boek is. Yn july stie De Fjoerdiamant fan Marianne van Tuinen yn 't sintsje. Yn augustus is keazen foar Dideldeintsje wol nei skoalle.

Prizen Junior Rely 2014

Fjouwer fersen en trije ferhalen binne dit jier bekroand yn de Junior Rely 2014

Fersen

Roelof Kooistra út Kûbaard wûn de earste priis mei syn fers Jo.
Op it dield twadde plak einigen Ilse Duisterhout út Warkum mei Myn earste tút en Yvanka Visser út Boalsert mei Dreamen.
In oanmoedigingspriis wie der foar Hester de Haan út Winsum mei De maitiid.
Proaza
Yn de kategory proaza hat Berber Tiemersma út Frjentsjer de earste priis wûn foar har ferhaal Sinne.
Twad is Anneke van der Werf út Kûbaard wurden mei Wyld en de oanmoedingspriis wie foar Jannita van der Veer út Winsum mei Seesiik.
Op sneon 20 septimber wurde de prizen fan de Junior Rely útrikt yn de tsjerke fan Bears.

Lees meer: Prizen Junior Rely 2014

Foar yn de fakânsjekoffer

Fakânsje! Hearlik om der mei de hiele húshâlding op út te gean. Mar de reis nei kemping, húske ensfh. duorret meast te lang as de bern ûnderweis neat om hannen ha. Ferjit dêrom net om berneboeken yn de fakânsjekoffer te stopjen.
Hjirûnder in tal berneboeketips foar bern fan 2 – 15 jier.

Lees meer: Foar yn de fakânsjekoffer