Berneboekedei Terherne 2014

Fier it mei!

Terherne
Op snein 12 oktober wurdt yn Terherne de 14e Berneboekedei organisearre.  Troch it hiele doarp binne gratis aktiviteiten dy’t oanslute by it tema fan de 60ste Kinderboekenweek: FEEST!
Bern stappe, troch de workshops en aktiviteiten sels yn it tema.

Wat is der te dwaan:
By Paal43 binne sirkusfoarstellings fan jeugdsirkus Saranti, der is muzyk fan it jeugdmuzykkorps út Aldeboarn en der binne optredens fan sjonger/muzikant Sander Metz. Yn doarpshûs “De Buorkerij” is in teaterfoarstelling fan de bekende berneboekeskriuwer Arend van Dam en yllustrator Alex de Wolf en der wurdt foarlêzen troch foarlêskampioenen út de regio. Paul van Dijk fertelt en sjongt oer keunstgebitten en wûndertoeters mei muzikale begelieding fan Jan Hoekstra en Binne en Baukje komme mei de poppekast.

Lees meer: Berneboekedei Terherne 2014

De earste Fryske ferkearstegel

leit yn Hurdegaryp
Ek wat foar jim skoalle?

Op moandei 15 septimber 2014 binne yn Hurdegaryp de earste Fryske ferkearstegels presintearre troch wethâlder Houkje Rijpstra fan Tytsjerksteradiel. De ferkearstegels drage by oan in feilige omjouwing by de skoalle en binne ûnderdiel fan in ferkearsedukatyf programma ‘Leer in het Verkeer’ basearre op Dick Bruna-yllustraasjes. De tegels binne pleatst yn de omjouwing fan basisskoallen KBS de Winde en IBS Hurdegaryp yn Hurdegaryp.

Lees meer: De earste Fryske ferkearstegel

De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

It tema fan de Berneboeketiid 2014 is Feest!

It Aksjeboek foar bern yn de Berneboeketiid is:
De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter, skreaun en yllustrearre troch Paul van Dijk.
Klik hjir om te hearren wat Paul sels oer it boek seit.

Der wurdt net allinne in feestje fierd yn dit boek, it is ek in feest om it te lêzen!
It ferhaal oer Hindrik Bûter is yn de Berneboeketiid fan 12 oant 30 septimber te krijen foar mar € 4,95 yn de Fryske boekhannels. Boppedat is it boek, mei lesbrief, in presintsje foar de trijetalige skoallen. Dy skoallen kinne ek nei de foarstelling oer Hindrik Bûter dy't op trije plakken yn de provinsje spile wurdt (sjoch foar mear ynformaasje by: Berneboeketiid, Aksjeboek foar bern 2014.

Lees meer: De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

Feestlike oanbieding Aksjeboek foar bern

It wie feest yn de Blokhûspoarte te Ljouwert. Boekefeest. En dat feest op freed 12 septimber wie tagelyk de start fan de Fryske Berneboeketiid en Swalk, de promoasjetoer foar de Fryske (berne)literatuer troch de provinsje. It skip Bald'r fart tusken 12 en 21 septimber mei skriuwers, ferhalefertellers en de band Heksenhamer nei ferskate plakken yn Fryslân.
Op it Boekefeest krige Deputearre Jannewietske de Vries it earste eksimplaar fan it Aksjeboek foar bern, De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter, oanbean troch de skriuwer sels, Paul van Dijk (foto 's Ruben van Vliet).

Lees meer: Feestlike oanbieding Aksjeboek foar bern

Jant van der Weg nei Riga

Sûnt it IBBY-kongres fan Grins (1996) is der in freonskipsbân fan IBBY-Nederlân mei it Berneboeksintrum yn Riga ûntstien. It earste kontakt wie oer in subsydzje fan it Prins-Bernardfonds foar it sintrum en sûnt dy tiid binne der hiel wat projekten opset mei printeboeken en ferhalebondels. Lêsbefoardering, ek yn lytse bibleteken op it plattelân fan Letlân, wie dêrby de liedende gedachte. It sintrum krige yn de lette njoggentiger jierren in nij ûnderkommen yn in âlde fiskfabryk. Mar der wiene ek al nijbouplannen foar de Nasjonale Bibleteek fan Letlân, dêr’t it sintrum ûnder falt. De lêste jierren krige dat nije gebou stal oan de rivier dy’t troch Riga streamt. Freed 29 augustus is it sa fier dat it nije prachtgebou iepene wurde sil troch de presidint fan Letlân. Offurdigen fan IBBY-Nederlân, Toin Duijx en Jant van der Weg, binne útnoege om dêrby te wêzen.

Lees meer: Jant van der Weg nei Riga

Kursus berneferhalen skriuwe foar begjinners by Tresoar

Kursusliedster: Lida Dykstra
Op de Skriuwdei fan 31 maaie wie in soad animo foar de kursus Ferhalen skriuwe foar bern’  fan Lida Dykstra.
Liket it jo ek moai ta om foar bern te skriuwen, of sette jo faaks alris wat op papier?
Jou jo dan op foar in kursus fan seis jûnen by Tresoar.
Yn dizze kursus leare jo fan berneboekeskriuwster Lida Dykstra hokker eleminten belangryk binne om jo eigen koart ferhaal foar bern te skriuwen.

Oan bod komme: ûnderwerpkar en ynspiraasje, personaazjes, perspektyf, plot/opbou, tiid en romte, dialooch en styl. Mei foarbylden út eigen wurk en dat fan kollega-skriuwers makket Lida de teory dúdlik.
Nei oanlieding fan de ynstruksje yn de earste les skriuwe jo thús in Frysktalich koart ferhaal. Datselde ferhaal wurdt yn ’e rin fan de kursus – sa nedich – ferbettere, mei help fan nij opdiene kennis en in soad persoanlike begelieding.

Lees meer: Kursus berneferhalen skriuwe foar begjinners by Tresoar

Game Frysk mei taalspultsjes

Hoe skriuwst ‘overleven’ yn it Frysk en hoe sit it krekt mei de stavering fan ‘presintaasje’?
Mei de app ‘GameFrysk’ learst fan alles oer it skriuwen fan de Fryske taal. De seis nije spultsjes mei nammen as ‘letterbrij’, ‘austronautegalchje’ en ‘wurdkrûper’ binne makke foar bern fan groep 7 en âlder en ek hiel geskikt foar folwoeksenen. De ûntwikkeling fan de app is in gearwurking tusken Grendel Games en de Afûk yn opdracht fan de provinsje Fryslân. GameFrysk fergruttet it wurdbyld, de taalskat en de stavering fan de Fryske taal, mar is fansels foaral hiel leuk om te dwaan!

GameFrysk kin fergees delladen wurde út de App Store & Play Store en is sawol geskikt foar Android en iPhones as foar iPads en tablets. Sjoch ek op www.gamefrysk.nl.