Foarlêze mei Krysttiid

Stille nacht wûndernacht
Krystferhalen en mear

Want,
by Krysttiid hearre ferhalen!

Stille nacht, wûndernacht is in bysûnder boek foar dy spesjale desimberdagen.
It is in boek foar bern fan alle leeftiden, grôtfol ferhalen om foar te lêzen, thús of yn de klasse, of om sels te lêzen. Boppedat binne ferskes It begjint mei it Krystferhaal út it Lukasevangeelje, bewurke troch Berber van der Geest.en toanielstikjes opnaam.
Om alfêst yn de krystsfear te kommen kin dat ferhaal downloaden wurde, lykas in ferhaal fan Matty de Vries. Sjoch foar dy ferhalen by Yn't sintsje.

Lees meer: Foarlêze mei Krysttiid

IBS De Jasker trijetalich

Feest op IBS De Jasker yn Nij Beets

De skoalle út Nij Beets wurdt op woansdei 10 desimber sertivisearre as trijetalige skoalle.
Tagelyk sil De Jasker mei it projekt 'De Bibleteek op Skoalle' útein sette, in gearwurking mei de bibleteek wêrby't it lêsgedrach mei in monitor byholden wurdt.
De Fryske skriuwster Lida Dykstra is op dizze moarn oanwêzich om mei de learlingen in ferhaal te skriuwen.

Oan de sertifisearring foar trijetalige skoalle is hiel wat foarwurk foarôf gien. Der is flink ynvestearre yn learmiddels. De eigen feardigens fan Ingelsk en Frysk is tige wichtich. It tiim hat it ôfrûne jier in oplieding Ingelsk folge en mei goed resultaat ôflein.
En de skoalle moast ‘eksamen’ dwaan om te bewizen oft it ûnderwiis yn alle talen goed is.

Lees meer: IBS De Jasker trijetalich

Sinteklaas

De dagen wurde koarter. It is jûns wer gau tsjuster. It is wer de tiid fan (berne)feesten. In gesellige perioade dy't letterlik en figuerlik foar ljocht soarget yn dizze donkere dagen.
Op sneon 15 novimber is Sinteklaas mei syn Piten wer oankaam yn it lân. De bern songen him ta.

Hark, wa rint der, berntsjes, súntsjes op syn teantsjes
't Lûd giet hast al yn  'e wyn ferlern. Faaks is yn it tsjuster
Ien it paadsje bjuster. Kom, 'k sil efkes hinne om te sjen:
O, biskop, o biskop, Bring ús no jûn wat yn 'e hoas,
Jo kinne wol komme, Wy sliepe as in roas.

Lees meer: Sinteklaas

Boeken en bern

Op it Lyts Sympoasium op 31 oktober yn Tresoar te Ljouwert,

 

 

 

 

 

 

 

dat organisearre waard ta eare fan de 75ste jierdei fan
Jant van der Weg-Laverman
(skriuwster fan resinsjes, earelid fan IBBY, earelid fan It Fryske Berneboek en oersetster/skriuwster) is it nijste boek fan de skriuwster
Boeken en bern: Ferskaat yn berneliteratuer
presintearre.
It is yn de boekhannel te keap foar € 25,-.

Lees meer: Boeken en bern

Berneboekewike 2015

De 61ste edysje fan de Berneboekewike is fan
7 oant en mei 18 oktober 2015

Yn de Berneboekewike 2015 steane natuer, wittenskip en technyk sintraal mei as motto
Raar, mar wier!
Op ûndersyk útgean en graach witte wolle hoe ’t de wrâld ynelkoar sit is in natuerlike driuwfear fan bern. Yn de kommende Berneboekewike is der folop oandacht foar boeken dy’t fragen stelle en antwurden jouwe.

 

De tsien fan Martens Afke

Op 17 oktober is De tsien fan Martens Afke as strip presintearre. Dick Matena hat de klassiker fan Nynke fan Hichtum werskreaun en der in strip fan makke. Der is in Nederlânske en in Frysktalige útjefte. De Fryske oersetting is fan Jant van der Weg, de oersetster fan it oarspronklike ferhaal.

Striptekener Dick Matena is dit jier bekroand ta 'Levend Erfgoeddrager' fan 2014. Hy is ek de tekener fan De Kameleon as strip. De presintaasje fan De tsien fan Martens Afkes wie by Tresoar yn Ljouwert. Yn Tresoar is ek in eksposysje fan guon orizjinele tekenings te besjen.

Hoe 't it libben der mear as hûndert jier lyn yn Fryslân útseach, kinne wy ús mei tank oan Nynke fan Hichtum goed foarstelle. Sy skreau mei De tsien fan Martens Afke in prachtich boek oer it swiere bestean fan in earme arbeidershúshâlding út Wergea. Dat boek is in reallife soap, want dy famylje mei tsien bern bestie echt, ek al krigen se yn it boek oare nammen. (Sjoch ek by Fryske berneboeken)

Berneboekedei Terherne 2014

Fier it mei!

Terherne
Op snein 12 oktober wurdt yn Terherne de 14e Berneboekedei organisearre.  Troch it hiele doarp binne gratis aktiviteiten dy’t oanslute by it tema fan de 60ste Kinderboekenweek: FEEST!
Bern stappe, troch de workshops en aktiviteiten sels yn it tema.

Wat is der te dwaan:
By Paal43 binne sirkusfoarstellings fan jeugdsirkus Saranti, der is muzyk fan it jeugdmuzykkorps út Aldeboarn en der binne optredens fan sjonger/muzikant Sander Metz. Yn doarpshûs “De Buorkerij” is in teaterfoarstelling fan de bekende berneboekeskriuwer Arend van Dam en yllustrator Alex de Wolf en der wurdt foarlêzen troch foarlêskampioenen út de regio. Paul van Dijk fertelt en sjongt oer keunstgebitten en wûndertoeters mei muzikale begelieding fan Jan Hoekstra en Binne en Baukje komme mei de poppekast.

Lees meer: Berneboekedei Terherne 2014