Rients Gratama en Carla van der Heijde lêze foar yn Natuermuseum Fryslân

Op earste Peaskedei ha Rients Gratama en Carla van der Heijde yn it Natuermuseum Fryslân foarlêzen út de Printeboeken fan it Jier 2014.
Tegearre makken se de beide boeken oer Hein en syn hin en Pien en har spin.
Op twadde Peaskedei wie it skriuwster Auck Peanstra dy't ferhalen fertelde en ek song mei de bern.

Hein en syn hin en Pien en har spin binne de titels fan de (trijetalige) printeboeken dy’t Rients Gratama (tekst) en Carla van der Heijde (yllustraaasjes) skreaun ha. It bysûndere fan dy boeken is dat se yn ien bân yn it Frysk, Grinzers en Nederlâns ferskynd binne.

Yn de Peaskedagen wiene bern mei harren âlders, pake’s, beppe’s ensfh. wolkom yn it atrium fan it museum. Se koene oanskowe yn de spesjale foarlêshoeke.
Bern mei de namme Hein of Pien hiene fergees tagong.

Lees meer: Rients Gratama en Carla van der Heijde lêze foar yn Natuermuseum Fryslân

Dochst mei?

 Dochst mei oan de Fryske Foarlêswedstriid 2014?
De Foarlêswedstriid is bedoeld foar learlingen út de groepen 6, 7 en 8 fan de basisskoallen yn Fryslân.

De organisaasje ropt de leararen fan de skoallen op om harren Foarlêskampioen oan te melden. Opjaan foar 16 maaie by Tresoar (ien learling per skoalle).
Stjoer in e-mail mei fermelding fan

  • de namme fan de skoalle
  • de kontaktpersoan
  • de dielnimmer

nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Telefoanysk trochjaan mei ek:
Binne Reitsma: 058-7890789 of Wim de Boer: 058-2343070.

De finale is op freed 6  juny yn it gebou fan Tresoar te Ljouwert.

Lees meer: Dochst mei?

Nobelpriis berneliteratuer foar Barbro Lindgren

 

 

 

 

 

 

De Sweedske berneboekeskriuwster Barbro Lindgren (1937) hat de ‘Nobelpriis foar de Berneliteratuer’ wûn. Dat hat de sjuery yn Stockholm bekendmakke.
De sjuery fan de ALMA, de grutste berneliteratuerpriis op ’e wrâld, neamt Lindgren in ‘pionier’:

„Mei avontuerlike taal en rike psygologyske nuânses hat se it printeboek foar jonge bern opnij útfûn”, neffens de sjuery. De printeboeken fan Lindgren binne yn hiel Nederlân aardich bekend, benammen de rige oer de pjut Jentsje (yn it Frysk bewurke troch Janny Vledder-van der Knoop).

Lees meer: Nobelpriis berneliteratuer foar Barbro Lindgren

Jant van der Weg earelid fan IBBY-Ynternasjonaal

IBBY-ynternasjonaal hat nei de gearkomste fan de Executive Committee yn Bologna bekend makke dat Jant van der Weg-Laverman (1939) it Honorary Membership van IBBY-ynternasjonaal kriget. Dy ynternasjonale ûnderskieding wurdt by hege útsûndering takend (sûnt de oprjochting fan IBBY yn 1953 oan 34 minsken) oan persoanen dy’t in grutte bydrage levere ha oan it ferwêzentlikjen fan de doelstellings fan IBBY. Yn 2006 mocht Miep Diekmann dy ûnderskieding yn ûntfangst nimme. Inkele oare Honorary members binne Lucia Binder, Richard Bamberger, Anne Pellowski, Ana Maria Machado, Virginia Haviland, Katherine Paterson en Bettina Hürlimann. It diploma sil yn septimber oan Jant van der Weg útrikt wurde op it IBBY wrâldkongres yn Mexico.

Lees meer: Jant van der Weg earelid fan IBBY-Ynternasjonaal

Dach leave Pake Durk

De Stifting Humanistyske Utfeartbegelieding (HUB) hat yn gearwurking  mei de Afûk in Tomke-boekje makke mei as tema rouferwurking. It boekje sil op 12 maaie presintearre wurde.
Yn it ferhaal Dach leave pake Durk wurdt de pake fan Tomke siik. Uteinlik stjert er.
Tomke makket mei hoe't in útfeart wurket. Yn it boekje wurdt ferteld oer de lêste reis fan pake nei it krematoarium, hoe’t dat giet oant en mei it kofjedrinken.

Ut it boekje:

Daliks geane se derhinne.
Pake leit op bêd, hiel stil.
Dokter skoddet mei de holle,
wit net hoe ’t dit komme sil.

Lees meer: Dach leave Pake Durk

WINTERWILLE nomineerd veur Streektaelpries

Kienderboek WINTERWILLE nomineerd veur Streektaelpries Dagblad van et Noorden

Oflopen zaoterdag wodde bekend dat et kienderboek Winterwille nomineerd is veur de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden. Die pries wodt jaorliks uutrikt an et beste kulturele en/of keunstzinnige streektaelprodukt. Et boek Winterwille verscheen in november van et oflopen jaor en wodde uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte. An et boek warkten mit mekeer negen schrievers, fotografen en tekeners mit: Sietske Bloemhoff, Herma Egberts, Nanda van Gestel, Xavière Kolk, Ruurd Jelle van der Leij, Christine Mulder, Sjoukje Oosterloo, Frank Spijkers en Freddie de Vries.

Lees meer: WINTERWILLE nomineerd veur Streektaelpries

Fryske Skriuwdei

Op sneon 31 maaie organisearret It Skriuwersboun in Fryske Skriuwdei om op in leechdrompelige wize yn kontakt te kommen mei it ferskynsel literêr skriuwe yn it Frysk. Dielnimmers kinne kieze út trije deiprogramma’s, It iene is wijd oan it skriuwen fan poëzij, De proazaskriuwers kinne kieze út skriuwe foar bern of foar folwoeksenen. Moarns wurde de workshops jûn yn Tresoar (Ljouwert). Nei de lunch geane de dielnimmers nei it Natuurmuseum Fryslân. Nei in koarte ynstruksje wurkje se dêr oan harren opdracht.
Skriuwark meinimme! (pinne en papier of in tablet dy’t op batterijen wurket)

Ferhalen skriuwe foar bern troch Lida Dykstra
Lida Dykstra hat oant no ta sa’n fytich berneboeken skreaun yn it Frysk en yn it Nederlânsk, mar har wurk is ek yn ferskate talen oerset. Foar Mûske myn famke krige se yn 2004 de Simke Kloostermanpriis; de literatuerpriis foar Fryske jeugdliteratuer. Yn 2007 waard dy priis har takend foar Lederwyntsje.

Lees meer: Fryske Skriuwdei