In spetterjend feest foar Hanneke de Jong

Deputearre Sietske Poepjes fan kultuer hat op freedtemiddei 20 maaie de Simke Kloostermanpriis útrikt oan Hanneke de Jong foar it bêste Fryske berne/jeugdboek yn de ôfrûne trije jier. Dat barde yn de Petrustsjerke te Twizel. De skriuwster waard ûnderskieden foar har boek Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen. De priis bestie út in jildpriis fan € 5000,- en in oarkonde. It feest krige in ferfolch yn de tún fan it Simke Kloostermanhûs mei echte Simkehapkes en -drankjes.
Sjoch foar it folsleine sjueryrapport hjirûnder by 'lees meer'.

Lees meer: In spetterjend feest foar Hanneke de Jong

Afûk hat it 1.000e boek yn Ferwert presintearre

De Afûk hat op tongersdei 12 maaie syn 1.000e útjefte presintearre:
Skelte wol in skelter.
It is in oarspronklik Frysk printeboek, skreaun troch Joke Scheffer en yllustrearre troch Anna Sikkes.
Wethâlder Jaap Hijma fan Ferwerderadiel krige it boek oanbean út hannen fan Afûk-direkteur Koen Eekma.

Nei ôfrin wie der in ferskaat oan feestlike aktiviteiten (mei as hichtepunt in echte skelterrace) en krigen alle bern út groep 2 fan de basisskoallen yn Ferwerderadiel it boek oanbean troch de gemeente.

Aktyf Frysk taalbelied
Ferwerderadiel is in gemeente mei in aktyf Frysk taalbelied. Hja hawwe net allinne yn de eigen organisaasje it Frysk heech yn it findel, de gemeente wol it Frysk ek ûnder syn ynwenners stimulearje. Sa wurdt elts jier de aksje “Jou in bern in boek” foar basisskoallebern organisearre om it Frysk lêzen te stimulearjen.

Lees meer: Afûk hat it 1.000e boek yn Ferwert presintearre

Simke Kloostermanpriis 2016 foar Hanneke de Jong

Hanneke de Jong kriget foar har boek, Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen, de Simke Kloostermanpriis 2016.
Dy priis wurdt ien kear yn 'e trije jier takend oan it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek útjûn yn de trije foarôfgeande jierren.

Yn it fleurich útsjende boek kriget it puberfamke Marike troch har entûsjasme en har dreamerige en gaotyske gedachten in soad foar de kiezzen. Se hat oanbean om in feest te organisearjen foar de fjirtichste jierdei fan har mem, mar makket it foar harsels dreech troch tefolle te betinken. Mei help fan har bêste freondin en in learaar foar itensieden komt se in hiel ein, mar tuskentroch lizze in oantal oare dingen dwers, sawol thús, op skoalle as mei de ferkearing.

Lees meer: Simke Kloostermanpriis 2016 foar Hanneke de Jong

Lytse Protter

is de titel fan it nije printeboekje mei sechtjin prachtige, leave bernegedichtsjes, de helte yn it Frysk en de oare helte yn it Nederlânsk. Baukje Wytsma hat it skreaun en Yke Reeder makke de moaie, bypassende yllustraasjes.
Sjoch foar in foarbyld fan ien fan de gedichtsjes by it menu Fryske Berneboeken.

Yke Reeder skriuwt en tekenet Aksjeboek foar bern 2016

Swalk 2016, Frysk op tournee

Swalk wurdt yn 2016 foar de tredde kear organisearre troch Tresoar. Fan 9 oant en mei 18 septimber reizget Swalk nei ferskate plakken yn Fryslân mei Fryske skriuwers, de nijste Fryske (berne)boeken, filmkes, keunst en mei muzyk fan Wiebe Kaspers, Daan Slagter en Florian den Hollander.

Aksjeboek foar bern yn de Berneboeketiid 2016
Sûnt 1987 komt yn de Berneboeketiid alle jierren in Aksjeboek foar bern út om it lêzen yn it Frysk te stypjen. It aksjeboek fan 2016, Wapper, wurdt by de start fan Swalk, op 9 septimber, oanbean. Diskear is it in printeboek, skreaun en tekene troch keunstneres Yke Reeder, dat ek geskikt is foar bern út it spesjaal ûnderwiis.

Lees meer: Yke Reeder skriuwt en tekenet Aksjeboek foar bern 2016

Fjouwer titels nominearre foar de Simke Kloostermanpriis 2016

De sjuery foar de Simke Kloostermanpriis hat út tritich titels de boeken

  • Femke faalt fan Ate Grypsta
  • Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen fan Hanneke de Jong
  • In nije heit fan Thys Wadman
  • Dy iene foto, tsien ferhalen fan tsien auteurs

nominearre. De priis sil op freed 20 maaie troch Deputearre Sietske Poepjes yn de Petrustsjerke te Twizel útrikt wurde. De priiswinner fertsjinnet in bedrach fan € 5000,-.

Lees meer: Fjouwer titels nominearre foar de Simke Kloostermanpriis 2016

Mûske fan Martena nei de Pankoekdei yn Koarnjum

Mûske fan Martena rûkt wat…
Se stekt har spitse noaske yn ’e loft.
Wêr komt dy hearlike rook wei?
En wat soe it wêze?
Mûske fan Martena draaft hookstrooks
oer it paad har noaske efternei, springt
yn ´e kastanjebolster en dobbert de grêft
oer. Is it koeke wat se rûkt?

Sa begjint it boekje oer it mûske dat op freed 18 maart oanbean is troch yllustrator Ronald de Haan oan de bern út groep 3 fan de gearwurkingsskoalle Britsum, Jelsum, Koarnjum.
De tekst is fan Joke Scheffer. De skriuwster lit it mûske net allinne op de rook fan de pankoeken ôfgean mar fertelt tagelyk oer de stinzefloara dêr’t mûske by lâns komt yn it park by Martenastate: winterakonyt, holwoartel, giele anemoanen, longkrûd...

Lees meer: Mûske fan Martena nei de Pankoekdei yn Koarnjum