Sinteklaas

De dagen wurde koarter. It is jûns wer gau tsjuster. It is wer de tiid fan (berne)feesten. In gesellige perioade dy't letterlik en figuerlik foar ljocht soarget yn dizze donkere dagen.
Op sneon 15 novimber is Sinteklaas mei syn Piten wer oankaam yn it lân. De bern songen him ta.

Hark, wa rint der, berntsjes, súntsjes op syn teantsjes
't Lûd giet hast al yn  'e wyn ferlern. Faaks is yn it tsjuster
Ien it paadsje bjuster. Kom, 'k sil efkes hinne om te sjen:
O, biskop, o biskop, Bring ús no jûn wat yn 'e hoas,
Jo kinne wol komme, Wy sliepe as in roas.

"Wol, wol, binn' dat no Jan en Gryt en is dat lytse Geart?
Toe, sjong my ris in sankje foar, 'k Haw 't yn sa lang net heard."
De berntsjes helje fleurich op, de Sint dy knikt har ta
En seit: Sok sjongen docht my goed, nou sill' jim' ek wat ha".

"Wolsto, myn bêste Swarte Pyt, de sek ris iepen dwaan?
Do moatst oan Geart en Jan en Gryt in lyts presintsje jaan."
En Piter taast ris yn 'e sek en jout wat boartersguod.
Dan seit de Sint: "Wy hawwe it drok en moatte gau wer fuort".

In spannende tiid is oanbrutsen want wat krije de bern op 5 desimber yn 'e skoech? In moai boek bygelyks?
Sjoch by Fryske berneboeken om in kar te meitsjen út in rom oanbod.
Hjirûnder in pear Sinteklaasboeken.

Lees meer: Sinteklaas

Boeken en bern

Op it Lyts Sympoasium op 31 oktober yn Tresoar te Ljouwert,

 

 

 

 

 

 

 

dat organisearre waard ta eare fan de 75ste jierdei fan
Jant van der Weg-Laverman
(skriuwster fan resinsjes, earelid fan IBBY, earelid fan It Fryske Berneboek en oersetster/skriuwster) is it nijste boek fan de skriuwster
Boeken en bern: Ferskaat yn berneliteratuer
presintearre.
It is yn de boekhannel te keap foar € 25,-.

Lees meer: Boeken en bern

Berneboekewike 2015

De 61ste edysje fan de Berneboekewike is fan
7 oant en mei 18 oktober 2015

Yn de Berneboekewike 2015 steane natuer, wittenskip en technyk sintraal mei as motto
Raar, mar wier!
Op ûndersyk útgean en graach witte wolle hoe ’t de wrâld ynelkoar sit is in natuerlike driuwfear fan bern. Yn de kommende Berneboekewike is der folop oandacht foar boeken dy’t fragen stelle en antwurden jouwe.

 

De tsien fan Martens Afke

Op 17 oktober is De tsien fan Martens Afke as strip presintearre. Dick Matena hat de klassiker fan Nynke fan Hichtum werskreaun en der in strip fan makke. Der is in Nederlânske en in Frysktalige útjefte. De Fryske oersetting is fan Jant van der Weg, de oersetster fan it oarspronklike ferhaal.

Striptekener Dick Matena is dit jier bekroand ta 'Levend Erfgoeddrager' fan 2014. Hy is ek de tekener fan De Kameleon as strip. De presintaasje fan De tsien fan Martens Afkes wie by Tresoar yn Ljouwert. Yn Tresoar is ek in eksposysje fan guon orizjinele tekenings te besjen.

Hoe 't it libben der mear as hûndert jier lyn yn Fryslân útseach, kinne wy ús mei tank oan Nynke fan Hichtum goed foarstelle. Sy skreau mei De tsien fan Martens Afke in prachtich boek oer it swiere bestean fan in earme arbeidershúshâlding út Wergea. Dat boek is in reallife soap, want dy famylje mei tsien bern bestie echt, ek al krigen se yn it boek oare nammen. (Sjoch ek by Fryske berneboeken)

Berneboekedei Terherne 2014

Fier it mei!

Terherne
Op snein 12 oktober wurdt yn Terherne de 14e Berneboekedei organisearre.  Troch it hiele doarp binne gratis aktiviteiten dy’t oanslute by it tema fan de 60ste Kinderboekenweek: FEEST!
Bern stappe, troch de workshops en aktiviteiten sels yn it tema.

Wat is der te dwaan:
By Paal43 binne sirkusfoarstellings fan jeugdsirkus Saranti, der is muzyk fan it jeugdmuzykkorps út Aldeboarn en der binne optredens fan sjonger/muzikant Sander Metz. Yn doarpshûs “De Buorkerij” is in teaterfoarstelling fan de bekende berneboekeskriuwer Arend van Dam en yllustrator Alex de Wolf en der wurdt foarlêzen troch foarlêskampioenen út de regio. Paul van Dijk fertelt en sjongt oer keunstgebitten en wûndertoeters mei muzikale begelieding fan Jan Hoekstra en Binne en Baukje komme mei de poppekast.

Lees meer: Berneboekedei Terherne 2014

De earste Fryske ferkearstegel

leit yn Hurdegaryp
Ek wat foar jim skoalle?

Op moandei 15 septimber 2014 binne yn Hurdegaryp de earste Fryske ferkearstegels presintearre troch wethâlder Houkje Rijpstra fan Tytsjerksteradiel. De ferkearstegels drage by oan in feilige omjouwing by de skoalle en binne ûnderdiel fan in ferkearsedukatyf programma ‘Leer in het Verkeer’ basearre op Dick Bruna-yllustraasjes. De tegels binne pleatst yn de omjouwing fan basisskoallen KBS de Winde en IBS Hurdegaryp yn Hurdegaryp.

Lees meer: De earste Fryske ferkearstegel

De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

It tema fan de Berneboeketiid 2014 is Feest!

It Aksjeboek foar bern yn de Berneboeketiid is:
De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter, skreaun en yllustrearre troch Paul van Dijk.
Klik hjir om te hearren wat Paul sels oer it boek seit.

Der wurdt net allinne in feestje fierd yn dit boek, it is ek in feest om it te lêzen!
It ferhaal oer Hindrik Bûter is yn de Berneboeketiid fan 12 oant 30 septimber te krijen foar mar € 4,95 yn de Fryske boekhannels. Boppedat is it boek, mei lesbrief, in presintsje foar de trijetalige skoallen. Dy skoallen kinne ek nei de foarstelling oer Hindrik Bûter dy't op trije plakken yn de provinsje spile wurdt (sjoch foar mear ynformaasje by: Berneboeketiid, Aksjeboek foar bern 2014.

Lees meer: De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter