Sympoasium Diet Huber

De literêre neilittenskip fan auteur en yllustratrise Berendina Huber, better bekend as Diet Huber, is no safier oardere en beskreaun dat dy yn in boek foarm krigen hat. Dat sil presintearre wurde op in sympoasium op tongersdei 30 april o.s. yn Tresoar te Ljouwert.
De tagong is fergees, wol graach tefoaren oanmelde by Tresoar. Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op www.tresoar.nl.

Lees meer: Sympoasium Diet Huber

De Wûndertoeter

Muzykteaterstik foar basisskoallen: De Wûndertoeter
Teatergroep Knûkel hat yn maart en april 10x de muzykteaterfoarstelling De Wûndertoeter spile. It hilaryske mar sa no en dan ek gefoelige ferhaal oer Hindrik Bûter. It stik is basearre op it boek De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter fan skriuwer Paul van Dijk. De foarstelling is ornearre foar de groepen 5 en 6 fan de trijetalige skoallen. De skoallen koene harren yn de Fryske Berneboeketiid opjaan foar de foarstelling. En se ha genoaten.
Miskien binne der noch mear bern dy't de aventoeren fan Hindrik Bûter sjen wolle? Mear ynformaasje is te finen op knukel.blogspot.nl en in fraachpetear mei de skriuwer op www.skanomodu.nl. Klik op dizze link foar de lesbrief by it boek.
                                              Foto: Tresoar, Ljouwert/Haye Bijlstra

Oer de foarstelling
Hindrik Bûter is in hiel gewoan mantsje út in hiel gewoane húshâlding. De simmerfakânsjes duorje him faak fiersten te lang. It leafst wol er wat aventoer. Dy komt as er op in dei in toeter kriget fan syn freondintsje Femke. Hy komt der al gau achter dat it in toeter is dy't toverje kin. Dat komt net raar út. Hindrik hat it mier oan twa jonges út syn klasse dy't him faak pleagje. Mei dizze toeter kin er harren te fiter nimme. Mei ien ding hat er lykwols gjin rekken hâlden. As er de twa jonges in pots bakt, kriget er syn freondintsje tsjin him. Hoe rint dat ôf?

Lees meer: De Wûndertoeter

Elektroanysk boek foar de jeugd

De AFUK hat op tiisdeitemiddei 14 desimber 2014 har âlderearste elektroanyske boek presintearre. It giet om it jongereinboek Femke Faalt fan skriuwer Ate Grypstra. It boek is yn de websjop fan de AFUK te keap. Femke Faalt giet oer freonskip, leafde en flink wêze as it libben wat tsjinsit.

Lees meer: Elektroanysk boek foar de jeugd

Utjouwerij Regaad

De stichting Utjouwerij Regaad rjochtet him op de produksje fan Fryske oersettings yn heechweardige en orizjinele útjeften, mei as doel de Fryske lêsbefoardering. Regaad is yn 2013 oprjochte op inisjatyf fan de Fryske Grinzers Peter Boersma, Bart-René Luimstra en Anne Tjerk Popkema.
Op 25 maart ferskynde

De Skipsjonges fan Bontekoe

Oer de útjouwerij en de presintaasje
Jelle Bangma

Regaad is in eigensinnige útjouwerij en bout oan in allyksa eigensinnich fûns. Op freedneimiddei 25 maart wie de presintaasje fan De skipsjonges fan Bontekoe. Roergonger Anne Tjerk Popkema fan Regaad soarge sels foar de oersetting en oerlange it earste eksimplaar oan skipper Bontekoe.

Lees meer: Utjouwerij Regaad

Junior Rely 2015

Doch mei oan de Junior Rely!

Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto moaie Fryske ferhalen, gedichten of songteksten skriuwe? Doch dan oan de Junior Rely mei. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach.

Wat kin der wûn wurde?
By de Junior Rely is it prizejild yn totaal € 500,-.

Opstjoeren bydragen
Wa’t meidwaan wol oan de priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns moat syn of har bydrage fóár 1 maaie 2015 ynstjoere nei:
Rely Jorritsma Fûns
Gemeente Littenseradiel
Postbus 1
8730 AA Wommels

Bydragen foar de Junior Rely meie ek ynstjoerd wurde fia de mail nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Spulregels en oare ynformaasje
Klik op de spulregels of sjoch hjirûnder

Lees meer: Junior Rely 2015

Poëzijwike

Ferlyfd

Fannacht stryk ik mei sêfte kwasten
swiete lym en tear foar even mar
dyn wjukken op ’e rêch.
Net stikem om my laitsje, net bewege,
inkeld fiele hoe’t ik de fearkes
fan dyn skouder aai.

Wês mar net bang, want nei in oere
is de betsjoening wer ferbrutsen en
blaas ik ús ferhaaltsje út.
Dan iepenje ik de swarte nacht foar dy
en lit dy gean, want swiete lym
hâldt mar hiel even.

Der is poëzij skreaun foar jong en âld. Dêrom jouwe wy yn de Poëzijwike (29 jannewaris - 4 febewaris) oandacht oan gedichten foar de jeugd.
Tink bygelyks oan de bondel fan Elske KampenDit is it gedicht/Dit is het gedicht
In prachtige twatalige bondel. En mei gedichten dy’t oanslute by it tema fan 2015:
Mei sjongen is de leafde begûn.
(Sjoch foar mear ynformaasje by Nasjonale Foarlêsdagen/Nasjonale Gedichtedei)

Lees meer: Poëzijwike

Skriuwster Auck Peanstra lêst foar út Frysk Printeboek fan it Jier 2015

Der leit in krokodil ûnder myn bêd
(Ingrid en Dieter Schubert)

Yn it nije Boartersteater Heksie Peksie te Blije ha mear as 60 beukers fan de skoallen út Holwert, Ferwert en Blije harke nei it ferhaal oer krokodil Karel út it hielendal oanpaste en opnij útbrochte printeboek Der leit in krokodil ûnder myn bêd.
Dat barde yn it ramt fan de Nasjonale Foarlêsdagen.
Skriuwster Auck Peanstra lies op woansdeitemoarn 28 jannewaris foar út it boek wylst de bern de printen besjen koene op it grutte skerm op de eftergrûn.

Lees meer: Skriuwster Auck Peanstra lêst foar út Frysk Printeboek fan it Jier 2015