Fakânsjekoffer 2017

Noch efkes en it is wer fakânsje. De koffers steane al klear. Ferjit dan net om boeken mei te nimmen. Lekker lêze ûnderweis nei it fakânsje-adres. Of yn de tinte, caravan, camper, it húske ensfh. Is it dreech om in kar te meitsjen? Nim dan de list hjirûnder mar ris troch. Dêr sit grif wat foar jim by.

Lees meer: Fakânsjekoffer 2017

De GFR en Tije op IBBY honourlist 2018

IBBY is in non-profit organisaasje dy’t in ynternasjonaal netwurk fan minsken fertsjintwurdiget út ferskate lannen. IBBY set har yn, om mei help fan boeken, in brêge te slaan tusken bern rûnom op ’e wrâld.

Om it jier jout IBBY de Honourlist út, in oersjoch fan berne- en jeugdboeken fan tige hege kwaliteit, útjûn yn de mear as fiifensantich by IBBY oansletten lannen. De nasjonale seksjes fan IBBY meie hjir per kategory ien boek foardrage dat der útspringt troch tekst, yllustraasjes of fertaling.

Foar it earst draagt IBBY-Nederlân ek in oersetter yn it Frysk foar en dat is Martsje de Jong foar har fertaling ‘De GFR’ (fan Roald Dahl, útjûn troch Regaad Utjouwerij).

Om’t Nederlân twatalich is mei der njonken in Nederlâns boek ek altyd in Frysk boek foar de kategory ‘auteurs’ foardroegen wurde. Dat is dit jier Mirjam van Houten foar har boek ‘Tije’ dêr’t sy ek de yllustraasjes foar makke (útjûn troch de Afûk).

De honourlist-boeken wurde presintearre op it Ynternasjonale IBBY-kongres dat yn 2018 holden wurdt yn Athene.

Berneboekedei/Kinderboekendag Terherne 2017

It programma fan de 17e edysje fan de Berneboekedei yn Terherne stiet yn it ramt fan it tema Grouwélich Aaklik! It slút oan by it lanlik tema fan de Kinderboekenweek/Berneboeketiid.
Op 15 oktober fan 13-17.00 oere stiet Terherne op ’e kop. Op ferskate lokaasjes yn it doarp binne aktiviteiten om mei te meitsjen en mei te
dwaan. Aktiviteiten dy’t mei dit spannende tema te krijen ha. De tagong is fergees.
Der komt in tige spannende foarstelling, der is muzyk, kinst boeken keapje en der binne lytse en grutte (foarlês / teater) foarstellingen. En wolst noch mear? Kinst ek werom yn de tiid en sneupe yn it libben fan de famylje Klinkhamer yn de Kameleonbuorkerij yn Terherne.
Grouwélich Aaklik yn Terherne is in feest foar bern, âlders en alle pakes en beppes!
Sjoch foar mear ynformaasje op www.kinderboekendag.nl.

Fryske Foarlêswike 2017

Yn de Fryske Foarlêswike tusken 6 en 9 juny sille wer goed 600 foarlêzers op ’en paad mei 18.000 Tomke-boekjes. De foarlêzers komme rûnom yn ’e provinsje om foar te lêzen oan sa’n 12.000 pjutten.
It tema is dit jier Tomke troch it jier.
De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn gearwurking mei de Tomke-wurkgroep.
Oeral yn Fryslân wurdt yn de Foarlêswike yn it Frysk foarlêzen oan pjutten op pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by gastâlders. Dat kinne pakes en beppes wêze, heiten en memmen mar ek bekende Friezen dy’t harren ynsette foar de Fryske berneliteratuer. Sjoch foar in oersjoch fan foarlêsplakken op www.afûk.nl.

Lida Dykstra skriuwt Aksjeboek foar bern 2017

In bysûnder aksjeboek dit jier. Oer de ferneamde eksoatyske dûnseres Mata Hari.
Lida Dykstra skriuwt it ferhaal, wêryn't it libben fan de yn Ljouwert as Margaretha Geertruida Zelle berne dûnseres sintraal stiet, foar de boppebou fan de basisskoalle. It wurdt in ryk yllustrearre sjochboek. De yllustraasjes wurde makke troch Natascha Stenvert.
Yn oktober is it 100 jier lyn dat Mata Hari op fertinking fan spionaazje yn Frankryk fusillearre waard.
It aksjeboek ferskynt begjin oktober, by Wijdemeer Ljouwert, yn it ramt fan de Berneboekwike. By oankeap fan in Frysk berneboek, is it yn dy perioade foar de spesjale priis fan € 4,95 te keap.
Fan 14 oktober ôf is ek de tentoanstelling oer Mata Hari yn it Frysk museum te sjen. Dy duorret oant 2 april 2018.

Sweltsjes

Se binne der. De earste seis dielen yn de nije rige Sweltsjes. Fryske boekjes foar begjinnende lêzers op AVI E3-, M4- en E4-nivo.
Skoallen en bibleteken joegen al in skoft oan dat dêr ferlet fan wie.
De bern dy’t troch de Nederlânsktalige lêsmetoades it technysk lêzen behearskje en ‘lêshonger’ krigen hawwe, kinne mei inkele oanwizings ek frij flot Frysk lêze.
Foar harren is dizze rige skreaun. Boartsjendewei leare se in protte nije Fryske wurden en de tekeningen helpe har dêr by.
De útjouwer is: Audiofrysk, Easterwierrum. Priis € 9,95. De útjouwer is: Audiofrysk, Easterwierrum. Priis € 9,95. Bestelle kin fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of it bestelformulier fan audiofrysk. Skoallen kinne bestelle fia Cedin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

It giet om

Ridder Jet
Skriuwster: Lida Dykstra
Yllustrator: Maaike van den Akker
AVI: E3
ISBN: 978-94-6038-114-0

Boem is ho!
Skriuwer: Anny de Jong
Yllustrator: Yke Reeder
AVI: E4
ISBN: 978-94-6038-115-7

Beppe hat in aaipet
Skriuwer: Mindert Wijnstra
Yllustrator: Babs Wijnstra
AVI: M4
ISBN: 978-94-6038-116-4

Gers op it dak
Skriuwer: Hanneke de Jong
Yllustrator: Linda de Haan
AVI: M4
ISBN: 978-94-6038-118-8

De toverangel fan Ate
Skriuwer: Jurjen van der Meer
Yllustrator: Maaike van den Akker
AVI: E3
ISBN: 978-94-6038-119-5

Wat in ein!
Skriuwer: Jan Schotanus
Yllustrator: Linda de Haan
AVI: M4
ISBN: 978-94-6038-118-8

Astrid Lindgrenpriis foar Wolf Erlbruch

Wolf Erlbruch,
de yllustrator fan ûnder oaren: Fan de lytse mol dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat en it moaie bondeltsje mei leafdesgedichten, bewurke troch Baukje Wytsma:
Ik ek fan dy
hat de Astrid Lindgrenpriis wûn.

De priis waard yn 2003 ynsteld troch de Sweedske oerheid as earbetoan oan de skriuwster Astrid Lindgren (bekend fan de Pippi Langkousboeken, Ronja de Rôversdochter, De gebroeders Leeuwenhart ensfh.).
De priis wurdt jierliks útrikt en bestiet út in bedrach fan 5 miljoen Sweedske kroanen, omrekkene € 592.500.

Lees meer: Astrid Lindgrenpriis foar Wolf Erlbruch