De Gruffalo

Hearlik fine bern dat: efkes grizelje mei in spannend ferhaal. As it mar wer goed komt. En dat bart yn it printeboek oer de gruffalo. In prachtich ferhaal oer it lytse mar o sa stoere mûske dat it syn belagers, foks, ûle en slang, bang makket foar De Gruffalo. Sels is er net bang want in gruffalo bestiet ommers net. Of dochs wol?
Gelokkich leit it boek wer yn de boekhannel. En de opfolger is ek noch te krijen: De lytse Gruffalo.
Dat bistke is al krekt like eigenwiis as de stoere mûs.

It boek fan Julia Donaldson is útjûn troch de Afûk.
De yllustraasjes binne fan Axel Scheffler. De ferhalen binne oerset troch Hermien van der Meer.
Priis per boek: € 13,95. ISBN: 978 90 6273 899 1