Filter
 • Charlotte Dematons yn Ljouwert

  Charlotte Dematons komt yn Ljouwert. Sy sil yn Berneboekewinkel De

  ...
 • Boekelist 2013

  Printeboeken foar pjutten en beukers

  ...
 • Ferhalen foar bern fan 10 - 12 jier

  Haadstik 1 en 2 út: De Kening fan Juster
  fan Paul van Dijk

  ...
 • De skriuwers

  Oer Eppie Dam
  Eppie Dam waard berne op 5 maart 1953 yn Kollumerpomp. Hy

  ...
 • Lessuggestjes by it boek

  It prachtige boek fan Eppie Dam en Gerrit Terpstra jout oanlieding om de wrâld fanút alle wynrjochtings te ûntdekken en om dêr mei oan 'e slach te gean. It boek is skreaun yn it Frysk. It

  ...
 • Printeboek fan it jier 2013

  Gerrit Terpstra en Eppie Dam ha in bysûnder printeboek útjûn. De prachtige printen fan byldzjend keunstner Gerrit Terpstra krigen in tekst mei fan skriuwer Eppie Dam dy't hielendal fan dizze

  ...
 • 10 dagen foarlêze

  Nasjonale Foarlêsdagen 2013
  23 jannewaris oant en mei 2 febrewaris


  It is foar elk dúdlik dat foarlêze oan bern tige wichtich is. It

  ...
 • Nasjonale Foarlêsdagen 2013

  fan 23 jannewaris oant en mei 2 febrewaris

  Yn 2013 binne de Nasjonale Foarlêsdagen tagelyk de start fan

  ...
 • Help pake en beppe de fakânsje troch!

  Crocusvakantie 27 februari tot 3 maart
  Voor meer informatie over

  ...
 • Lêzing Sigrid Kingma oer Berneliteratuer

  14 febrewaris 2012
  Bibleteek Drachten
  Fryske

  ...