Fryske Berneboekesjuery

De Fryske Berneboekesjuery waard om it jier holden.

Yn 2012 koene bern út de heechste groepen fan de basisskoallen meidwaan oan de sjuery.
Auck Peanstra wûn yn dat jier de Sulveren Spjeld fan de Berneboekesjuery foar har boek: Kantsjeboard op Kurasau.

Nei 2013 kinne learlingen út de groepen 6, 7 en 8 jierliks meidwaan oan de Fryske Foarlêswedstriid.
Sjoch foar mear ynformaasje by it menu: Foarlêswedstriid.