Amarens Louwsma is Frysk Foarlêskampioen 2016

It wie krekt in plaatsje, it byld fan Amarens Louwsma yn de fertelstoel. De kleuren fan klean en stoel rûnen prachtich yn elkoar oer. En dit famke fan basisskoalle De Wyngert yn Drachtster Kompenije lies ek nochris sa moai foar, dat se troch de sjuery oanwiisd waard as de Fryske Foarlêskampioen 2016.

Amarens hie har goed taret. Se hie in ferhaal keazen fan Auck Peanstra, Keutels by de kofje. Dat humoristyske ferhaal wist sy dúdlik, mei each foar it publyk en in soad spanning oer te bringen. It wie kile kile. De sjuery moast oardielje op details, want Amarens hie aardich konkurinsje. Benammen fan ien famke dat eins net foar har ûnder die. Mar de Sulveren Spjeld wie foar Amarens.

De sjuery fûn dat de finalisten in goede kar foar harren ferhalen makke hiene. Ferhalen dy’t by de bern pasten en dy’t boeiend wiene foar it publyk. It is wichtich dat it publyk nei ôfrin tinkt: wat spitich dat it út is. De measte foarlêzers holden de spanning en de rêst it hiele ferhaal troch ek goed fêst. Se begûnen it net ôf te raffeljen en wiene goed te ferstean.

Lees meer: Amarens Louwsma is Frysk Foarlêskampioen 2016

Fryske Foarlêswedstriid 2015

Wa wurdt dit jier de winner?

Learlingen út de groepen 6, 7 en 8 fan de basisskoallen yn Fryslân kinne wer meidwaan oan de Fryske Foarlêswedstriid. Organisearje in foarlêswedstriid op skoalle en jou jim eigen foarlêskampioen foar 16 maaie op by Tresoar (ien learling per skoalle). De bern binne frij yn it kiezen fan in Frysk ferhaal mar as it sykjen nei in moai ferhaal dreech is, stiet op www.fryskefoarleskampioen.nl in tal boeken mei geskikte ferhalen of fragminten. Ek tips om sa goed mooglik foar te lêzen steane op dy site.

Lees meer: Fryske Foarlêswedstriid 2015

Ylse Barkmeijer Fryske Foarlêskampioen 2015

Ylse, út groep 8 fan de Iepenbiere basisskoalle út Akkrum, lies foar út it boek In nije heit fan Thys Wadman. Alle bern yn ’e seal fan Tryater te Ljouwert wienen as mûskes sa stil doe’t se harken nei it ferhaal oer Gerke dy’t in nije heit op syn jierdei frege. In heit dy’t, krekt as him, belangstelling ha moast foar auto’s en fuotbaljen.

Nei ôfrin fan it ferhaal woe elk wol graach dat Ylse troch fertelde. Se hie hieltyd kontakt mei it publyk, wist de goede toan te treffen, wie prima te ferstean en se makke it spannend troch de ôfwikseling tusken lûd en sacht, lulk en aardich ensfh. Soms fertrage se it ferhaal wat om efkes letter de tried wer op te pakken. Ylse naam it publyk mei. Je seagen it foar je.

Lees meer: Ylse Barkmeijer Fryske Foarlêskampioen 2015