Illustra Mundos in Santiago de Compostela


Machiel Braaksma

doet verslag over de conferentie Illustrating Diversity en de tentoonstelling
Ilustra Mundos
in Santiago de Compostela.

Lees meer: Illustra Mundos in Santiago de Compostela

Nij Tomke boekje

Riemkje Pitstra: In dikke tút foar Romke

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn dit nijste Tomke boekje siket Tomke om Romke; hy snapt der neat fan want de bonke mist út de hûnekoer.

Lees meer: Nij Tomke boekje

Hein en syn hin

Nij utjûn: Hein en syn hin
Auteur: Rients Gratama
Yllustraasjes: Carla van der Heijde
ISBN: 978 90 3300 994 5

Hein en syn hin is in prachtich trijetalich (Frysk, Grinzers, Hollânsk) printeboek foar bern fan fjouwer jier en âlder.

Lees meer: Hein en syn hin

White Ravens

De Internationale Jugendbibliothek München presenteert op de kinderboekenbeurs in Bologna weer de White Ravens. Voor Nederland is o.a. geselecteerd:

De bisteboel fan Omke Roel. Thys Wadman (tekst) en Natascha Stenvert (illustraties)

Verhalen voor de vossenbroertjes. Het langverwachte vervolg op Van den Vos Reynaerde. Lida Dijkstra (tekst) en Thé Tjong-Khing (illustraties.)

Lees meer: White Ravens

Fortissimo en de magische noot

Op 14 en 15 april 's middags in
De Rinkelbom
te Heerenveen en in
De Harmonie te Leeuwarden de Kindermusical
Fortissimo en de magische noot

De musical is geschreven voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waaraan – naast een aantal volwassen acteurs zoals Jehannes Arendz, Jan Nota, Anja Abma en Doete Stenekes - zo’n 40 kinderen uit de gehele provincie Friesland meedoen.

Lees meer: Fortissimo en de magische noot

Traveliers Boekepakket foar basisskoalle De Opdracht

Start Berneboekesjuery 2012 yn Oerterp

Boekepakket
Learlingen út groep 8 fan basisskoalle De Opdracht yn Oerterp ha in gratis Traveliersboekepakket yn 'e klasse oanbean krigen. Dy skoalle hie him as earste oanmelden om mei te dwaan oan de Berneboekesjuery 2012. Learlingen út de heechste groepen fan de basisskoallen yn Fryslân sille tusken febrewaris en maaie de fiif dielen fan de Traveliersrige beoardielje en it moaiste boek oanwize.

Lees meer: Traveliers Boekepakket foar basisskoalle De Opdracht

Fryske gedichten troch jongeren yn stedsbussen fan Ljouwert

Nasjonale Gedichtedei

Op 26 jannewaris, op de Nasjonale Gedichtedei, ha de finalisten fan Ferstival Fryske gedichten foardroegen yn de Ljouwerter stedsbussen. Dizze aktiviteit is in gearwurkingsprojekt fan de Provinsje Fryslân, Connexxion en Tresoar. By it dichtersbrochje yn stedsskouboarch De Harmonie biet Jorn van der Schaar it spits ôf mei it gedicht fan Jelle Bangma, Wat mei dyn wente wêze. Tusken 11.00 en 12.30 oere kamen njonken Jorn ek Ilja Dijk, Johan Horjus, Femke Kaatee, Merel van Wijk, Marie Etta Fopma, Jente van der Hem, Carmen Venema, Anna-Siet Algra en Doutsen Dotinga yn aksje.

Lees meer: Fryske gedichten troch jongeren yn stedsbussen fan Ljouwert