Yke Reeder skriuwt en tekenet Aksjeboek foar bern 2016

Swalk 2016, Frysk op tournee

Swalk wurdt yn 2016 foar de tredde kear organisearre troch Tresoar. Fan 9 oant en mei 18 septimber reizget Swalk nei ferskate plakken yn Fryslân mei Fryske skriuwers, de nijste Fryske (berne)boeken, filmkes, keunst en mei muzyk fan Wiebe Kaspers, Daan Slagter en Florian den Hollander.

Aksjeboek foar bern yn de Berneboeketiid 2016
Sûnt 1987 komt yn de Berneboeketiid alle jierren in Aksjeboek foar bern út om it lêzen yn it Frysk te stypjen. It aksjeboek fan 2016, Wapper, wurdt by de start fan Swalk, op 9 septimber, oanbean. Diskear is it in printeboek, skreaun en tekene troch keunstneres Yke Reeder, dat ek geskikt is foar bern út it spesjaal ûnderwiis.

Lees meer: Yke Reeder skriuwt en tekenet Aksjeboek foar bern 2016

Fjouwer titels nominearre foar de Simke Kloostermanpriis 2016

De sjuery foar de Simke Kloostermanpriis hat út tritich titels de boeken

  • Femke faalt fan Ate Grypsta
  • Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen fan Hanneke de Jong
  • In nije heit fan Thys Wadman
  • Dy iene foto, tsien ferhalen fan tsien auteurs

nominearre. De priis sil op freed 20 maaie troch Deputearre Sietske Poepjes yn de Petrustsjerke te Twizel útrikt wurde. De priiswinner fertsjinnet in bedrach fan € 5000,-.

Lees meer: Fjouwer titels nominearre foar de Simke Kloostermanpriis 2016

Mûske fan Martena nei de Pankoekdei yn Koarnjum

Mûske fan Martena rûkt wat…
Se stekt har spitse noaske yn ’e loft.
Wêr komt dy hearlike rook wei?
En wat soe it wêze?
Mûske fan Martena draaft hookstrooks
oer it paad har noaske efternei, springt
yn ´e kastanjebolster en dobbert de grêft
oer. Is it koeke wat se rûkt?

Sa begjint it boekje oer it mûske dat op freed 18 maart oanbean is troch yllustrator Ronald de Haan oan de bern út groep 3 fan de gearwurkingsskoalle Britsum, Jelsum, Koarnjum.
De tekst is fan Joke Scheffer. De skriuwster lit it mûske net allinne op de rook fan de pankoeken ôfgean mar fertelt tagelyk oer de stinzefloara dêr’t mûske by lâns komt yn it park by Martenastate: winterakonyt, holwoartel, giele anemoanen, longkrûd...

Lees meer: Mûske fan Martena nei de Pankoekdei yn Koarnjum

Selfie fan Caja Cazemier is nominearre foar de Priis fan de Jonge Sjuery

#Selfie fan hitskriuwster Caja Cazemier út Ljouwert is alwer in super realistysk boek oer in aktueel ûnderwerp dat in hiel oare kant fan Social Media sjen lit… Yn 2008 wûn se de Priis fan de 'Jonge Jury' en se waard ek noch ris trije kear nominearre. Soe it fan’t jier wer raak wêze?

Oer it boek:
Mirte is fjirtjin jier en fynt dat har âlders har behannelje as in lyts bern. Se is gek op Social Media, ek al sjit har skoalwurk der sa wol by yn. Mirtes resultaten wurde hieltyd minder en dêrom pakke har âlders har geregeld de laptop en de telefoan ôf. Mar dat hâldt har net tsjin…

Lees meer: Selfie fan Caja Cazemier is nominearre foar de Priis fan de Jonge Sjuery

Nasjonale Pankoekdei yn Koarnjum

Wa hat no gjin sin oan in pankoek?
De bern fan groep 3 fan de gearwurkingsskoalle Britsum, Koarnjum, Jelsum yn elk gefal wol.
Dêrom geane se op de Nasjonale Pankoekdei op freed 18 maart nei de Túnmanswente yn Koarnjum.
En se nimme pake en beppe mei.
De bern meie sels ek oan it bakken en dêr kinne pake en beppe dan moai by helpe.
Mar foar’t it safier is, dogge se earst in speurtocht troch it Koarnjumer Bosk, op syk nei it Mûske fan Martena. Dat mûske mei ek graach pankoeken en as de bern de opdrachten fan har útfiere komme se fansels by in lekkere pankoek telâne.

Gesellich meielkoar ite. En as de bern wer nei hûs ta geane?
Dan krije se allegear it boekje oer it Mûske fan Martena, skreaun troch Joke Scheffer, mei nei hûs ta.

Auck Peanstra

Altyd warber foar It Fryske Berneboek. Dat wie Auck Peanstra, skriuwster fan berneboeken, romans en oar wurk. Sy ferstoar op moandei 29 febrewaris.
Auck skreau net allinne ferhalen foar lyts en grut, toanielstikken, lietteksten en gedichten, se hold ek lêzings, brocht besites oan skoallen, skreau foar it Tomke projekt, wurke mei oan de Fryske taalmetoade Studio F en gean sa mar troch.
Sûnt 1993 kaam alle jierren wol in (berne)boek fan har út. Har debút wie Melle moat in bril ha. Mar wat ha in protte bern ek genoaten fan Fertelle fan Jelle, Keutels by de kofje, Alles foar in sint, Grapkemakkers, De boel op stelten, om mar in pear te neamen.

Lees meer: Auck Peanstra

Printeboek foar de Sint Pitertiid

Sint Piter yn Grou
Op 13 febrewaris is in nij printeboek foar de Sint Pitertiid presintearre by útjouwerij Louise yn Grou. Hendrika Vis-de Ruiter skreau in nij dieltsje yn de Siem en Sanne rige: Siem en Sanne sjogge Sint Piter. De yllustraasjes binne fan Bernard Roorda. In prachtich kadootsje foar pakjes jûn. Sjoch foar mear ynformaasje by it menu Fryske berneboeken en by www.siemensanne.nl.